Termes i condicions

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE)”, IDEA SONORA SL informa que és titular del lloc web WWW.IDEASONORA.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada LLei, IDEA SONORA SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és IDEA SONORA SL, amb CIF B64922891 i domicili social a VIC, 8 LOCAL 08006, BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 40730, foli 97, full B373057 i inscripció 1º. L’adreça electrònica de contacte amb l’empresa és: IDEA@IDEASONORA.COM.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús del lloc web IDEA SONORA SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web IDEA SONORA SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web IDEA SONORA SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari asumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’extendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informaciones aportades per l’usuari en els formularis presentats per IDEA SONORA SL per l’accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferides per IDEA SONORA SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre mode puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

IDEA SONORA SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. De la mateixa manera, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

IDEA SONORA SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, IDEA SONORA SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

IDEA SONORA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant en el referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del lloc web de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per d’altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’IDEA SONORA SL amb CIF B64922891 i domicili social a VIC, 8 LOCAL 08006, BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, IDEA SONORA SL informa que les dades seran conservades durant el plaç estrictament necessari per complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats mencionades.

IDEA SONORA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És por això que IDEA SONORA SL es compromet a adoptar totes las mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a l’adreça electrònica IDEA@IDEASONORA.COM.
Podrà dirigir-se a l’Autoridad de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

IDEA SONORA SL por sí mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’IDEA SONORA SL. Seran, per conseqüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, como els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del disposat en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnico, sense l’autorització de IDEA SONORA SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de IDEA SONORA SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per a l’ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en las pàgines de IDEA SONORA SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

IDEA SONORA SL es reserva la facultat de presentar les acciones civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecto. IDEA SONORA SL té el seu domicilio a BARCELONA, Espanya.