Política de privacitat

En compliment del “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo”, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals, pel que es deroga la directiva 95/46/CE (en endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, IDEA SONORA SL garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el disposat en el “Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal”.

La Política de Protecció de Dades d’IDEA SONORA SL descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el Responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial, essent capaç de demostrar-ho davant de les autoritats de control corresponents.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts en la RGPD; en aquest sentit, IDEA SONORA SL ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes las mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que las mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: ¿QUI SOM?

Denominació: IDEA SONORA SL
CIF: B64922891
Adreça: Carrer Vic 8 (local), 08006, Barcelona, Barcelona
Telèfon: 934910651
Adreça electrònica: idea@ideasonora.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT: ¿PER A QUÈ FAREM SERVIR LES SEVES DADES?

Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants a la web de IDEA SONORA SL o al seu personal, seran incloses en arxius, automatitzats o no, creats i mantinguts sota la responsabilitat del mateix, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per a resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants.

LEGITIMITAT DEL TRACTAMENT: ¿PER QUÈ NECESSITEM LES SEVES DADES?

a) Relació contractual: És la que aplica quan compra o contracta algun dels nostres serveis.
b) Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per gestionar el cobrament de les quantitats degudes.
c) El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza a que li remetem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

DESTINATARIS: ¿AMB QUI COMPARTIM LES SEVES DADES?

No cedim les seves dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas de que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a d’altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que el permetran decidir sobre això.

COMUNICACIÓ: ¿ON PODRÍEM ENVIAR LES SEVES DADES?

No realitzarem transferències internacionals de les seves dades personals per cap de les finalitats indicades.

CONSERVACIÓ: ¿QUANT DE TEMPS MANTINDREM LES SEVES DADES?

Només conservarem les seves dades personals durant el temps que resulti necessari per a aconseguir les finalitats per les que van ésser recollides. A l’hora de determinar quin ha de ser el període oportú de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privacitat i Política de Cookies.

En aquest sentit, IDEA SONORA SL conservarà les dades personals un cop finalitzada la seva relació amb vostè, degudament bloquejats, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb l’interessat.

Un cop bloquejades, les seves dades resultaran inaccessibles per a IDEA SONORA SL, i no seran tractades excepte per a la seva posada a disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

SEGURETAT: ¿COM PROTEGIM LES SEVES DADES?

Fem servir tots els esforços raonables per a mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem davant de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a que estan exposades les dades. No obstant això, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que vostè faci de les dades (inclosos usuari i contrasenya) que utilitzi en la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en el cas que contractem a tercers per a prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i que ens permetin auditar-los per verificar el seu compliment.

ELS SEUS DRETS: ¿QUINS DRETS POT EXERCIR COM A INTERESSAT?

L’informem que podrà exercir els següents drets:
a) Dret d’accés a les seves dades personals, per saber quins estan essent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells;
b) Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
c) Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal);
d) Dret de limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa. En aquests casos podrem conservar les dades per l’exercici o la defensa de reclamacions.
e) Dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti pel tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. IDEA SONORA SL deixarà de tractar les seves dades a excepció que tingui un interès legítim o sigui necessari per la defensa de reclamacions, quan aquest dret sigui procedent.
f) Dret a la portabilitat de les seves dades, quan la base legal que ens habiliti pel seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.
g) Dret a revocar el consentiment atorgat a IDEA SONORA SL.

Para exercir els seus drets, pot fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment, contactant amb nosaltres a l’adreça Carrer Vic 8 (local), 08006, Barcelona, Barcelona, o escrivint un missatge a idea@ideasonora.com, adjuntant sempre còpia del DNI. .

TUTELA DE DRETS: ¿ON ES POT FORMULAR UNA RECLAMACIÓ?

En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels següents mitjans:
– Seu electrònica: https://www.aepd.es
– Correu postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
– Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517

Formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

ACTUALITZACIONS: ¿QUINS CANVIS HI POT HAVER EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

IDEA SONORA SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar el compliment de la mateixa.

Amb objecte de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, IDEA SONORA SL ha rebut els serveis de consultoria i assessorament per part de ClickDatos.